Bilgi Merkezi

Sayaçların değişim işlemleri neden yapılmaktadır?

3516 sayılı Ölçü ve Ayar Kanunu ve bu kanuna dayalı ikincil mevzuat gereğince elektrik tüketimini ölçen sayaçların periyodik olarak 10 yılda bir kontrol edip ayarlanarak mühürlenmesi gerekmektedir. Bu nedenle, 10 yıllık damga süresini dolduran sayaçlar ayarlanmaktadır.
Bu sayaçlardan ayarlanması veya tamiri mümkün olmayanlar yenisi ile değiştirilmektedir. Bunun yanında, müşteri talepleri doğrultusunda da sayaç değişim işlemleri yapılabilmektedir.
 

Tesisat numaramı nasıl öğrenebilirim?

Adınıza düzenlenmiş elektrik faturası üzerinde yer alan "Tesisat No" bölümünden tesisat numaranızı öğrenebilirsiniz.

Kredi kartı ile elektrik faturası ödeyebilir miyim?

Ödeme kanallarının arttırılması ile ilgili çalışmalarımız devam etmektedir.

Şirketiniz tarafından düzenlenen elektrik faturalarında yer alan tarife bileşenleri, vergiler ve fonlar nelerdir?

•           Net enerji bedeli (tek zamanlı veya çok zamanlı (gündüz, puant, gece)),

•           Sayaç okumaya ilişkin perakende satış hizmet bedeli(PSH(Sayaç Okuma))

•           Sayaç okuma dışındaki perakende satış hizmet bedeli(PSH)

•           Dağıtım bedeli,

•           İletim bedeli,

•           Enerji fonu,

•           Elektrik Tüketim Vergisi

•           TRT Payı,

•           K.D.V.

Faturalarda yer alan dağıtım bedeli nedir?

Dağıtım Şirketlerinin dağıtım hizmeti sunabilmesi için dağıtım sistemine ilişkin yatırım harcamaları, işletme ve bakım giderleri dikkate alınarak hesaplanan ve tüm dağıtım sistemi kullanıcılarından tahsil edilen bir bedeldir.

Faturalarda yer alan iletim bedeli nedir?

Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi tarafından hazırlanmakta ve üretilen, ithal veya ihraç edilen elektrik enerjisinin iletim tesisleri üzerinden naklinden yararlanılarak tüm kullanıcılara Dağıtım Şirketleri aracılığıyla ulaşmasını sağlayan nakille ilgili maliyetleri içeren, geliri TEİAŞ’a aktarılan bir bedeldir.

Faturalarda yer alan TRT payı ve yasal dayanağı nedir?

TRT Payı 3093 Sayılı Türkiye Radyo Televizyon Gelirleri Kanunu kapsamında alınmaktadır. Söz konusu kanunun 4 üncü maddesinin c bendinde "Nihai tüketiciye elektrik enerjisi satışı yapan lisans sahibi tüzel kişiler, iletim, dağıtım ve perakende satış hizmetlerine ilişkin bedeller hariç olmak üzere, elektrik enerjisi satış bedelinin yüzde ikisi tutarındaki payı (Katma Değer Vergisi, diğer vergiler, fon ve paylar ile benzeri kesintiler hariç) faturalarında ayrıca gösterir ve bu kapsamdaki bedelleri Türkiye Radyo-Televizyon Kurumuna intikal ettirirler.

Faturalarda yer alan enerji fonu ve yasal dayanağı nedir?

Elektrik Enerjisi Fon Payı abonelerden 04/1/1984 tarihli ve 3096 sayılı Türkiye Elektrik Kurumu Dışındaki Kuruluşların Elektrik Üretimi, İletimi, Dağıtımı ve Ticareti ile Görevlendirilmesi Hakkında Kanunun Geçici 4 üncü maddesi hükümleri gereğince alınmaktadır. Nihai tüketiciye elektrik enerjisi satışı yapan lisans sahibi tüzel kişilerin sektör altyapı giderlerine katkı payı, iletim, dağıtım ve perakende satış hizmetlerine ilişkin bedeller hariç olmak üzere belirlenir. Hâlihazırda enerji fonunun oranı %1''dir.

Faturalarda yer alan elektrik tüketim vergisi ve yasal dayanağı nedir?

Belediye Tüketim Vergisi 2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanunu uyarınca tahsil edilmektedir. Bu kapsamda belediye sınırları içerisinde kalan sanayi abonelerinden %1, diğer abonelerden ise % 5 belediye tüketim vergisi tahakkuk ettirilmektedir. Belediye sınırları dışında kalan müşterilerimizden ise belediye tüketim vergisi alınmamaktadır.

Kesme bağlama bedeli nedir?

Elektrik borcunu ödemedikleri için enerjileri kesilen müşterilerimizden, borcun ödenmesi durumunda enerjinin yeniden verilmesi sebebiyle alınan hizmet bedelidir.

Kesme-bağlama bedelleri Elektrik Piyasası Müşteri Hizmetleri Yönetmeliği gereğince EPDK tarafından yıllık olarak belirlenmektedir. 2013 yılı için bu bedel 17,7 TL’dir. (A.G. Müşterilerimiz için.)

Sayaç sökme-takma bedeli nedir?

Elektrik Piyasası Müşteri Hizmetleri Yönetmeliğinin (Yönetmelik) 16 ncı maddesi kapsamındaki periyodik kontrollere esas sayaç sökme takma bedeli ile Yönetmeliğinin 18 inci maddesi kapsamındaki sayaç sökme takma bedeli sayaç maliki tarafından karşılanır. Sayaç malikinin müşteri olması durumunda, Yönetmeliğinin 16 ncı maddesi ile 18 inci maddesi kapsamındaki uygulamalar için 1/1/2013 tarihinden itibaren elektrik piyasasında uygulanan sayaç sökme takma bedelleri aşağıdadır.

SAYAÇ TÜRÜ           TL

Direkt bağlı tek fazlı aktif veya üç fazlı aktif ve/veya reaktif sayaçlar        21,5

Akım trafolu ve/veya gerilim trafolu aktif ve/veya reaktif sayaçlar 31,0

Reaktif enerji bedelini kimler öder?

Mesken aboneleri, aydınlatma aboneleri, tek fazla beslenen aboneler, bağlantı gücü 9 (dokuz) kW’a (dahil) kadar olan abonelere reaktif enerji tarifesi uygulanmaz.  Bu aboneler dışındaki tüm aboneler reaktif enerji  oranlarını aşarsa reaktif enerji bedeli ödemekle  yükümlüdürler.

Elektrik hangi şartlarda kesilir? Kesme ihbarı nasıl ve ne zaman bırakılır?

1)Can güvenliği riskinden dolayı; Elektrik kuvvetli akım tesisleri yönetmeliğine göre emniyet mesafesi ihlalinin olduğu, can güvenliği riskinin olduğu her durumda elektrik enerjisi kesilir.

2)Borçtan dolayı; Müşteri, tahakkuk ettirilen fatura bedelini fatura veya ödeme bildiriminde belirtilen ödeme merkezlerine süresi içerisinde ödemekle yükümlüdür. Müşteriye tahakkuk ettirilen fatura bedeli, belirtilen son ödeme tarihine kadar ödenmediği takdirde, son ödeme tarihini izleyen beş iş günü (dâhil)  içerisinde Müşteriye bir kez daha bildirimde bulunulur.(Kesme ihbarı bırakılır.) Bu bildirime rağmen, fatura bedeli bildirimi takip eden beş iş günü (dâhil) içerisinde ödenmediği takdirde Müşterinin elektriği kesilir.

Borçtan dolayı kesilmiş olan bir yerin elektriği borç ödendikten sonra ne kadar sürede bağlanır?

Kesilmiş olan elektriğin yeniden bağlanma süresi; “Elektrik Piyasası Müşteri Hizmetleri Yönetmeliğinin 25 nci maddesinde a) İmar yerleşim alanında iki iş günü içerisinde, b) İmar yerleşim alanı dışında üç iş günü içerisinde” olarak belirtilmiştir. Ancak müşteri memnuniyetini sağlama adına açma işlemleri aynı gün içerisinde yapılmaya çalışılmaktadır.

Serbest tüketici nedir?

E.P.D.K. tarafından belirlenen elektrik enerjisi miktarından daha fazla tüketimde bulunan veya iletim sistemine doğrudan bağlı olması nedeniyle tedarikçisini seçme serbestisine sahip gerçek veya tüzel kişiye serbest tüketici denmektedir. 2013 yılı için E.P.D.K. tarafından belirlenen serbest tüketici limiti yıllık 5.000 kwh’tır. Yıllık tüketimi 5.000 kwh’ın üzerindeki tüm müşterilerimiz serbest tüketici niteliğine sahiptirler.

Sayacım arızalandığında nasıl bir yol izlemem gerekmektedir?

Sayacınızın arızalı olması durumunda en yakın İşletme Müdürlüğümüze dilekçeyle birlikte müracaat etmeniz,internet sitemizde yer alan “ Arıza, Şikayet, Öneri” kısmında yer alan formu doldurmanız,  çağrı merkezimiz numaraları olan ......... numaralarını arayıp kayıt yaptırmanız yeterlidir.

Sayaç kontrol bedelleri nelerdir?

MADDE 2- (1) Yönetmeliğin 41 inci maddesi kapsamındaki uygulamalar için 01/05/2016 tarihinden itibaren elektrik piyasasında uygulanacak sayaç kontrol bedelleri aşağıdaki şekilde belirlenmiştir.

Direkt bağlı tek fazlı aktif veya üç fazlı aktif ve/veya reaktif sayaçlar. 15.00 TL

Akım trafolu ve/veya gerilim trafolu aktif ve/veya reaktif sayaçlar. 19.00 TL