Lisanssız Elektrik Üretimi

(GES, RES, JES, HES, Kojenerasyon vb.)

 • 1. Başvuru Dilekçesi

  (Islak İmzalı olacaktır)( Dilekçede tesisin kurulacağı adres, ilişkilendirilecek tüketim tesisine ait abone/tesisat numarası, kurulmak istenen tesisin türü ve bağlantı talep gücü belirtilecektir.)

 • 2. Lisanssız Üretim Bağlantı Başvuru Formu

  (Yönetmenliğin Ek-1 formatı kullanılacaktır. Islak İmzalı ve tam olarak doldurulmuş olacaktır)

 • 3. Geçici veya gezici olmayan bir tüketim abone numarası

  (Üretim tesisi devreye girdiğinde tüketim olmalı, abone numarası başvuru sahibinin adına olmalı, sunulacak belgede Abone sözleme gücü görünmelidir. Kurulacak RES/GES üretim tesislerinin kurulu gücü, ilgili üretim tesisi ile ilişkilendirilecek tüketim tesisinin bağlantı sözleşme gücünün otuz katından fazla olmamalıdır.)

 • 4. Üretim tesisinin kurulacağı yere ait Tapu belgesi

  (Asıl veya Suretinin Noter Onaylısı) Kiralanmış ise tapuya ilave olarak Kira Sözleşmesi (asgari iki yıl süreli, Aslı veya Noter Onaylı Sureti)Kiralanan arazi hisseli ise tüm hissedarların kira sözleşmesini kabul etmesi gerektiğinden ekinde tarafların noterli onaylı imza beyanı ve imza sirküleri ( Ya da tüm hissedarlardan alınmış noter onaylı muvafakatname)

 • 5. Başvuru ücreti makbuzu / dekontu

  (2016 yılı için belirlenen lisanssız başvuru bedeli 250 kW' a kadar olan (250 kW dahil) başvurular için ücret talep edilmemektedir, 250 kW' tan büyük başvurular için 500 TL+%18KDV=590 TL, Şirketimizin 10260799 nolu hesabına (İBAN: TR61 0001 2009 4530 0010 2607 99) (Halk Bankası – Başkent Kurumsal Ankara Şubesi) Başvuru sahibinin adı ve Santral adı ile birlikte Lisanssız üretim başvuru bedeli olduğu açıklama kısmında belirtilerek yatırılacaktır.)

 • 6. Tesisin teknik özellikleri ile bağlantı noktasında yapılması talep edilen değişikliklere ilişkin detaylı Tek Hat Şeması

 • 7. Çatı uygulaması haricindeki GES dayalı başvurular için;

  mutlak tarım arazileri, özel ürün arazileri, dikili tarım arazileri, sulu tarım arazileri, çevre arazilerde tarımsal kullanım bütünlüğünü bozan alanları kapsamadığına ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı veya söz konusu Bakanlığın il veya ilçe müdürlüklerinden alınacak belge,

 • 8. Tesisin ÇED Yönetmeliğine göre uygunluk belgesi

  (Bir parsele ait 1 MW' tan küçük üretim santralleri için yapılacak başvurularda ve aynı parsel içerisinde birden fazla farklı gerçek veya tüzel kişi için yapılacak başvurularda ÇED raporu talep edilmemektedir.),

 • 9. Kojenerasyon tesisleri için toplam verimlilik belgesi

  (sadece Kojenerasyon tesisleri için istenir ve toplam verimlilik %80 üzeri olmalıdır.),

 • 10. JES için işletme ruhsatı / arama ruhsatı

  (sadece, Jeotermal kaynaklı üretim tesisleri için istenir),

 • 11. GES, RES sahası için Koordinatlı Aplikasyon Krokisi

  (Oda kayıtlı Harita Mühendisi onaylı),

 • 12. Belediye/İl Özel İdare/OSB’den tesisin yerine göre “Üretim Tesisi Yeri Uygunluk Belgesi”.

 • 13. HES için İl Özel İdaresine başvurulup, DSİ’den “Su Kullanım Hakkı” belgesialınacaktır. (DSİ mevzuatı tamamlanmadığı için, şimdilik HES başvuruları beklemede).
 • 14. YEGM'ye gönderilmek üzere Excel formatında GES/RES için Teknik Değerlendirme Formu

  (Başvuru sahibi imzalı ve/veya kaşeli çıktısı ile excel formatında CD kaydı) Panellerin yerleşimine göre kaplayacakları alanın koordinatlı aplikasyon krokisi (lisanslı harita kadastro mühendislik bürolarınca onaylanmış UTM 6 derece ED 50 DATUM formatında)(Aslı veya Noter Onaylı Sureti). Form, www.yegm.gov.tr adresinden temin edilebilir.)

 • 15. TEİAŞ tarafından ilaveten her bir trafo merkezi için tahsis edilecek 5 MW bağlantı kapasitesinden yararlanmak için,

  Sadece kendi elektrik enerjisi ihtiyacını karşılamak üzere bağlantı sözleşme gücünü geçmeyecek şekilde;1) Tarım ve kırsal kalkınma amaçlı kurulu gücü azami 300 kW olan üretim tesisi ile tüketim tesisinin aynı bağlantı noktasında olan başvurular,2) Köy İdareleri, Belediyeler, İl Özel İdareleri, Tarıma Dayalı İhtisas Organize Sanayi Bölgeleri, 26/5/2005 tarihli ve 5355 sayılı Mahallî İdare Birlikleri Kanunu ve 18/4/1972 tarihli ve 1581 sayılı Tarım Kredi Kooperatifleri ve Birlikleri Kanunu kapsamında kurulan birlikler ve kooperatiflerin başvuruları,

  Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu veya Avrupa Birliği Katılım Öncesi Yardım Aracı

  bileşenlerine dahil hibe programları kapsamında hibeden yararlandırılacağına dair belgeyi sunmak zorundalar,3) Yenilenebilir enerji kaynağına dayalı ve kendi tüketim tesisine doğrudan bağlı, kurulu gücü azami 10 kW’a kadar olan üretim tesisleri için yapılan başvurular, Bakanlık veya Bakanlık tarafından yetkilendirilen kurum tarafından tip proje hazırlanması uygun görüldüğüne dair bilgi ve belgelerin sunulması gerekir.

 • 16. Başvuru yapan gerçek kişi için;

  - Başvuru sahibinin kimlik sureti
  - Başvuru sahibinin imza beyanı (Aslı-Noter Onaylı)
  - Vekâlet varsa vekalet verenin kimlik sureti ve imza beyanı (Aslı-Noter Onaylı)
  - Vekâletnamenin Noter Onaylı Aslı,

 • 17. Başvuru yapan tüzel kişi için;

  - Ticaret Sicil Gazetesi fotokopisi
  - Vergi levhası Sureti,
  - Firma sahibi/yetkililerinin İmza sirküleri Aslı,
  - Vekâlet halinde vekâlet alan ve verenin her ikisinin kimlik sureti ile imza beyanı veya sirküler Aslı(Noter Onaylı),
  - Vekâletnamenin Noter Onaylı Aslı,- Ticaret ve Sanayi Odasından alınan yetki belgesi Aslı ve ya suretinin Noter Onaylısı, Başvuruda bulunan tüzel kişinin, tüzel kişilikte doğrudan veya dolaylı pay sahibi olan gerçek ve tüzel kişilerin ortaklık yapısını ve varlığı halinde kontrol ilişkisini ortaya koyan belgeler.

 • 18. Yönetmenliğin 6. maddesinin onuncu fıkrası kapsamında sunulacak beyan (Ek-3)

 • 19. Yönetmenliğin 31 maddesinin yirmibirinci fıkrası kapsamında sunulacak beyan (Ek-4)

NOT: İlk başvurudan sonra yapılan ön değerlendirme neticesinde; Belgesi eksik olanların 10 günlük süre içinde eksikliklerini gidermeleri gerekmektedir. Aksi halde, ilgili yönetmelik ve tebliğ gereğince başvuruları reddedilir. Hidrolik kaynaklara dayalı başvurular dışındaki başvurular arasından başvurusu kabul edilenlere (YEGM Teknik Değerlendirme Sonucu OLUMLU değerlendirilenler), ön değerlendirme başvuru listesinin ilan tarihinden itibaren bir ay içerisinde başvuru sahiplerinin yazılı olarak başvuruda bulunmaları halinde, Bağlantı Anlaşmasına Çağrı Mektubu şahsen veya vekaleten tebellüğ ettirilerek verilir. Bu kapsamda başvuruda bulunmayan başvuru sahiplerinin Olumlu bağlantı görüşleri, kendiliğinden geçersiz hale gelir.

NOT : Başvuru kapsamında sunulacak belgelerin aslı veya noter onaylı suretlerinin sunulması esastır. İlgili belgelerin aslı ile birlikte fotokopisinin sunulması halinde; fotokopi nüshaya, yetkili kişi tarafından “Aslı Görülmüştür” kaydı düşülerek aslı başvuru sahibine iade edilebilir.

İlgili Formlar

Başvuru Sırasından İstenilen Beyanatlar
Güneş Enerjisine Dayalı Üretim Tesisine İlişkin Teknik Değerlendirme Formu
Rüzgar Enerjisine Dayalı Üretim Tesisine İlişkin Teknik Değerlendirme Formu