SIKÇA SORULAN SORULAR

Kıyasen faturanın amacı nedir?

Kovid-19 ile mücadele kapsamında salgının yayılmasını engellemek, sosyal izolasyonu en iyi şekilde sağlamak, vatandaşımızın ve sektör çalışanlarının sağlığının korunması amaçlanmıştır.

Elektrik dağıtım şirketi nedir?

Elektrik Dağıtım Şirketi tüketicilere elektrik enerjisi satışı yapmaz. İletim hatları üzerinden gelen elektrik enerjisinin, uygun gerilim seviyesine düşürülerek tüketicilerimizin kullanıma sunulması, Dağıtım şebekesi üzerinde oluşan arızaların giderilmesi, yeni abonelik başvuru taleplerinin karşılanması ve sayaç okuma işlemlerini dağıtım şirketleri yapar.

Görevli tedarik şirketi nedir?

Görevli tedarik şirketi, dağıtım ve perakende satış faaliyetlerinin hukuki ayrıştırması kapsamında kurulan veya son kaynak tedariki yükümlüsü olarak Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu tarafından yetkilendirilen tedarik şirketidir. Dağıtım Şirketinin bildirdiği tüketim değerlerine göre elektrik faturaların oluşturulması ve perakende satış sözleşmelerinin yapılması işlemlerini Görevli Tedarik Şirketi yapar.

Dağıtım ve perakende şirketleri ayrışması nedir?

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunca belirlendiği üzere, daha önceki dönemlerde bir arada çalışan Dağıtım şirketleri ile perakende satış (görevli tedarik) şirketlerinin birbirlerinden ayrı ve farklı iş kolları olarak ayrışması anlamına gelir.

Dağıtım ve perakende satış şirketi ile olan ilişkilerimde sahip olduğum haklar nelerdir?

Dağıtım ve perakende şirketleri için abonenin sahip olduğu haklar EPDK’nın Elektrik Dağıtım ve Perakende Satışına İlişkin Hizmet Kalitesi Yönetmeliği ve Tüketici Hizmetleri Yönetmeliği’nde belirtilmektedir.

Hangi durumlarda yeni bağlantı yapmalıyım?

Yeni ikamete başlanan yapılarda ilk defa enerji kullanımına başlanacak olması durumunda (ilk kez abone numarası alınacak durumlarda) ve mevcut kullanım alanlarında güç artışı veya güç azaltımı yapılacak durumlarda yeni başvuru bağlantı başvurusu yapılmalıdır. Mevcut aboneliğin olduğu kullanım yerlerinde kullanıcı değişikliği olması durumunda yeni başvuru yapılması gerekmemektedir, bu tür durumlarda sözleşme değişikliği için Görevli Tedarik Şirketine başvurulmalıdır.

Bağlantı anlaşması nedir?

Dağıtım lisansı sahibi tüzel kişi ile dağıtım sistemini kullanacak başvuru sahibi arasında imzalanması gereken, gerçek veya tüzel kişilerin dağıtım sistemine sürekli veya geçici olarak bağlantı yapmalarına ilişkin koşul ve hükümleri kapsayan anlaşmadır.

Bağlantı bedeli nedir? hangi durumda alınır?

Elektrik Piyasası Bağlantı Ve Sistem Kullanım Yönetmeliği’nde Bağlantı Hattının tanımı “Bağlantı hattı: Tüketicilerin iç tesisatını dağıtım şebekesine bağlamak için gerekli ve bu Yönetmelik kapsamında belirtilen mesafe sınırları dâhilinde olan; AG’den bağlı tüketiciler için yapı bina giriş noktasından itibaren dağıtım şebekesine kadar, OG’den bağlı tüketiciler için tüketicinin şalt sahasının bittiği noktadan sonraki nihayet direğinden itibaren dağıtım şebekesine kadar olan hattı ifade eder.” Şeklinde yapılmıştır.

Aynı yönetmelikte “Bağlantı hattı, tercih etmesi halinde kullanıcı tarafından tesis edilebilir. Bu durumda ilgili kullanıcı tarafından bağlantı bedeli ödenmez. Bunun tercih edilmemesi durumunda kullanıcı tarafından bağlantı bedeli ödenir ve bağlantı hattı dağıtım şirketi tarafından tesis edilir.” Denilmektedir.

Bu sebeple Bağlantı hattının Dağıtım Şirketimizce tesis edilmesi durumunda başvuru sahibinden EPDK tarafından belirlenen ölçütlerde bağlantı bedeli alınır..

Kentsel dönüşümde yeni bağlantı yapılması gerekir mi?

Kentsel dönüşümde, yeni abonelik (yeni bağlantı başvurusu) işlemleri ile aynı şekilde başvuru yapılmalıdır. Eski bağlantı ve abone bilgileri üzerinden işlem yapılamaz.

Yeni bir ev / işyeri satın aldım, elektrik bağlantısını nasıl yaptırabilirim?

Yeni inşa edilmiş tesis veya kullanım yeri için dağıtım sistemine bağlanmak suretiyle elektrik enerjisi temin etmek isteyen gerçek veya tüzel kişi, dilekçe Müşteri Hizmetleri merkezlerimize doğrudan başvurur. Başvuruda bulunan mülk sahibi ve/veya sahipleri veya vekili, mülk kiraya verilmiş ise yazılı beyan etmesi kaydıyla kiracı;

a) Tapu kaydını ve onaylı elektrik projesini,

b) İmar alanı içerisinde bulunanlar, 3/5/1985 tarihli ve 3194 sayılı İmar Kanununun 30 ve 31 inci maddelerine göre yapı kullanma iznini,

c) Köy yerleşik alanları ve civarı ile mezralarda bulunanlar, 3194 sayılı İmar Kanununun 27 ve 30 uncu maddelerine göre yapı kullanma iznini,

ç) İmar ve köy yerleşim alanları dışında bulunanlar, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüklerinden verilecek yapı kullanma iznine ilişkin belgeyi,

d) Ruhsat gerektirmeyen kullanım yerleri için mevzuat kapsamında ilgili mercilerden alınacak izin belgesini,

e) 19/4/2012 tarihli ve 6292 sayılı Orman Köylülerinin Kalkınmalarının Desteklenmesi ve Hazine Adına Orman Sınırları Dışına Çıkarılan Yerlerin Değerlendirilmesi ile Hazineye Ait Tarım Arazilerinin Satışı Hakkında Kanun hükümleri kapsamındaki yerler için alınan izin belgesini,

f) İnşa halindeki yapılarda şantiye bağlantısı ve/veya bu yapılara ait kalıcı bağlantı için 3194 sayılı İmar Kanunu hükümleri uyarınca alınan yapı ruhsatını,

g) İlgili mevzuatın zorunlu kılması halinde istenecek diğer belgeleri,

dağıtım şirketine ibraz eder.

Kullanım amacıyla sınırlı bir süre için, dağıtım sistemine geçici bağlantı yaparak elektrik enerjisi temin etmek isteyen gerçek veya tüzel kişiler, elektrik projesini ve kullanım amacının gerektirdiği izin belgesini ibraz etmek kaydıyla başvuruda bulunur.

Abonelik sözleşmesinin kullanıcı adına olması zorunlu mudur?

Elektrik Piyasası Tüketici Hizmetleri Yönetmeliğine göre elektrik sözleşmesinin kullanıcı adına olması zorunludur. Aksi halde Usulsüz elektrik kullanımını yaptırımları uygulanabilir.

Elektrik aboneliği başvurusunda bulundum, elektriğim ne zaman açılır?

Yeni bağlantı başvurusu Dağıtım Şirketimizce saha etüdü gerektiren durumlarda 20 iş günü, saha etüdü gerektirmeye durumlarda 10 iş günü içerisinde bağlantı görüşü verilerek başvuru sahibine bildirilir. Dağıtım şirketi tarafından olumlu bağlantı görüşü verilen tüketim tesislerine ilişkin olarak; başvuru sahibinin bağlantı görüşü geçerlilik süresi içerisinde başvurması ve gerekli mali yükümlülükleri yerine getirmesi halinde;

a) Tesis sözleşmesi imzalanması gerekmeyen durumlarda başvuru tarihi ile aynı gün içerisinde, bunun mümkün olmaması durumunda ise beş iş günü içerisinde belirlenecek bir tarihte,

b) Dağıtım tesisi ve/veya bağlantı hattı yapımına ilişkin taraflar arasında tesis sözleşmesi imzalanması gereken durumlarda en geç yirmi iş gününü aşmayacak şekilde belirlenecek bir tarihte dağıtım şirketi ile başvuru sahibi arasında bağlantı anlaşması imzalanır.

Yukarıda çıkarılan hüküm uyarınca işlemleri tamamlanmış bir tesisata ilk kez enerji verilebilmesi için kullanıcı tarafından dağıtım şirketine bir perakende satış sözleşmesi ibraz edilmesi veya görevli tedarik şirketi tarafından sözleşmenin imzalandığına dair dağıtım şirketine bildirimde bulunulmuş olması gerekir.

Başvuru sahibi tarafından perakende satış sözleşmesinin dağıtım şirketine ulaştığı tarihten itibaren;

a) İmar yerleşim alanında iki gün içerisinde,

b) İmar yerleşim alanı dışında üç gün içerisinde,

kullanıcı tarafından tesis edilen ölçü cihazları ve devrelerinin ilgili bölümleri dağıtım şirketince mühürlenir, dağıtım şirketi tarafından tesis edilen sayacın okuması yapılarak ilk endeks değeri tespit edilir ve sisteme bağlantı yapılması hakkında tutanak düzenlenmek suretiyle kullanıcı tesisinin bağlantısı yapılarak enerji verilir.

Kısa süreli bağlantılarda talep nasıl değerlendirilmektedir?

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan 5999-3 sayılı Kurul Kararı ile Dağıtım Lisansı Sahibi Tüzel Kişiler ve Görevli Tedarik Şirketlerinin Tarife Uygulamalarına İlişkin Usul ve Esaslar'ın 9 uncu maddesi uyarınca “Zorunlu nedenlerle, film setleri, kaynak, taşlama vb. gibi kısa süreli işler için elektrik enerjisi talep eden gerçek ve tüzel kişilere; en fazla 1 (bir) ay süreli olarak ve gerektiğinde en fazla 1 (bir) ay daha uzatılabilecek şekilde, dağıtım şirketinin uygun görmesi halinde sayaç tesis edilerek ölçümlü veya ölçme yapılmadan kurulu güç değerleri üzerinden bulunacak tüketime göre ticarethane tarifeleri üzerinden hesaplanan bedelin peşin olarak tahsil edilmesi kaydıyla elektrik enerjisi verilir.” ​

Tapusu olmayan yerlerde (hazine arazisi gibi), bağlantı başvurusunu hangi şartlarda almalıyız?

3194 sayılı İmar Kanunu’nun ("Kanun") 21’inci maddesi hükmü gereği, Kanun kapsamına giren tüm yapılar için belediye veya valiliklerden yapı ruhsatı alınması zorunludur. Yapı ruhsatı verilmesi için ise Kanun'un 22 nci maddesi gereğince tapunun (istisnai hallerde tapu senedi yerine geçecek belge) sunulması gerekmektedir. Tapusuz gayrimenkuller için bağlantı talepleri kural olarak kabul edilmemektedir. Ancak 4342 sayılı Mera Kanunu kapsamındaki kullanımlarda veya Hazine arazisi söz konusu ise ilgili kurum ve kuruluşlardan alınacak tahsis belgesinin ibraz edilmesi gerekmektedir.​

Çok ortaklı arsalarda, başvuran malik dışındaki diğer ;kişilerden muvafakat istenmekte midir? örneğin bir tarımsal sulama başvurusunda 8 ortaklı bir arsa tapusu söz konusu ise süreç nasıl ilerlemektedir?

Çok ortaklı taşınmazlar Medeni Kanun’da 2 gruba ayrılmıştır:

1. Elbirliği ile mülkiyet: Bu gruba paydaşların paylarının, hisse miktarlarının belli olmadığı taşınmazlar girmektedir. Örneğin veraset ilamına göre intikal yaptırılmamış bir mülkiyeti bu grupta sayabiliriz. Bu tür mülkiyetlerde her bir ortağın payı tüm taşınmaza yaygın durumda olup, paydaşların taşınmaz üzerindeki tasarruflarında tümünün muvafakati aranmalıdır. Dolayısı ile abonelik, bağlantı başvurusu taleplerinde de istisnasız tüm paydaşların muvafakati aranacaktır.

2. Paylı mülkiyet: En çok karşılaştığımız çok ortaklı mülkiyet türüdür. Burada hissedarların hisse miktarları bellidir. Paylı mülkiyet durumunda, taşınmaz üzerinde önemli idari tasarruflar ancak pay oranı ve paydaş sayısı olarak her iki yönden de çoğunluğun sağlanması kaydı ile yapılabilir. Yukarıdaki örneğe göre 8 ortaklı bir arsada her bir ortağın eşit payının olduğunu varsayarsak en az 5 ortağın muvafakat etmesi gerekmektedir. Burada pay ve paydaş çoğunluğunun her ikisinin birlikte sağlanmış olması elzemdir. Örneğin, paylı mülkiyete sahip bir taşınmazda hisselerin 12/20, 4/20, 2/20, 2/20 olarak 4 kişiye ait olduğunu düşünelim. 12/20 ve 4/20 hisselere sahip paydaşların taşınmazı A şahsına kiraladıklarını varsayalım. Burada pay oranı 16/20 olduğu ve paydaşların da1/2’si taşınmazı kira sözleşmesi yapmak sureti ile A şahsına verdiği halde, paydaş çoğunluğu sağlanamamış olduğundan geçersiz kira sözleşmesi olması sebebi ile abonelik veya bağlantı anlaşması işlemi yapılmamalıdır. Paylı mülkiyette, hem pay, hem de paydaş sayısı bakımından çoğunluğun sağlanmış olduğunu sıhhatli şekilde tespit ettiğimiz takdirde abonelik veya bağlantı anlaşması işlemi yapılabilecektir.

Elektrik iç tesisat projelerini kimler hazırlayıp onaylayabilir?

Elektrik iç tesis projelerini Elektrikle İlgili Fen Adamlarının Yetki, Görev ve Sorumlulukları Hakkında Yönetmelik'te belirtilen yetki ve sorumluluk limitleri çerçevesinde ilgili fen adamları hazırlayabilecektir. Elektrik İç Tesisleri Proje Hazırlama Yönetmeliği'nin 6 ncı maddesi gereğince, bu Yönetmeliğin kapsamına giren elektrik iç tesislerine ait rapor ve projeleri elektrik mühendisleri, ya da elektrik-elektronik mühendisleri; bir elektrik iç tesisine ilişkin ve elektrik mühendisliği konusu dışındaki öteki proje bölümlerini uzmanlık konularına göre ilgili mühendisler, elektrik mühendisleri veya elektrik-elektronik mühendisleri ile birlikte inceler ve onaylar.​

Tarımsal sulama için elektrik kullanmam gerekiyor. başvuru nasıl yapılmalıdır?

Tarımsal sulama amaçlı abonelik talep ediliyor ise DSİ’den yeraltı suyu kullanma belgesi alınması gerekmektedir.

Elektrik iç tesisat projesi onay geçerlilik süresi kaç yıldır?

Elektrik İç Tesisleri Proje Hazırlama Yönetmeliği, Proje Onay Geçerlik Süresi başlıklı Madde 7 hükmü kapsamında; proje onay tarihinden itibaren tesise başlanıp da, herhangi bir sebeple başlama müddeti ile birlikte 5 yıl içinde bitirilmediği takdirde yine onaylanan proje hükümsüz sayılır ve yeniden proje çizdirilir.

Bağlantı gücünde değişiklik yapılması halinde gerekli olan işlemler nelerdir?

Mesken aboneleri dışında kalan müşteriler, kendilerine ait tesislerdeki bağlantı gücünün yüzde yirmiden daha fazla artması halinde tadilat projesiyle birlikte yedi iş günü içerisinde Müşteri Hizmetleri Merkezlerimize başvurur.

Dağıtım lisansı sahibi tüzel kişi, tadilat projesini inceler ve inceleme sonuçları ile uygulamaya esas cevabını on beş gün içerisinde müşteriye yazılı olarak bildirir.

Bağlantı gücündeki artışın herhangi bir maliyet getirmesi halinde, Elektrik Piyasası Tüketici Hizmetleri Yönetmeliği mad. 28 çerçevesinde işlem yapılır ve yapılan işleme ilişkin bedeller müşteriden tahsil edilir. Bağlantı anlaşması, yapılan işlemleri içerecek şekilde tadil edilir.

Bu yükümlülüğünü yerine getirmeyen müşterilere, usulsüz elektrik enerjisi tüketimine ilişkin Elektrik Piyasası Tüketici Hizmetleri Yönetmeliği 48 nci maddenin f bendi hükümleri uygulanır.

Ilk abonelikte veya güç artışlarında kompanzasyon sistemi tesis edilmesi gereken yerler veya durumlar nelerdir?

Kompanzasyon sistemi tesis etmesi gereken kullanıcılar, reaktif enerji tarifesi uygulamasına dâhil olan kullanıcılardır. Dağıtım Şirketi İçin Tarife Uygulamalarına İlişkin Usul ve Esaslar'ın 13 üncü maddesi gereğince mesken aboneleri, aydınlatma aboneleri, tek fazla beslenen aboneler, bağlantı gücü 9 (dokuz) kW’a (dâhil) kadar olan aboneler dışındaki tüm dağıtım sistemi kullanıcıları için reaktif enerji tarifesi uygulanmaktadır. ​

Reaktif enerji bedelini kimler öder, hangi durumda öder?

Dağıtım Lisansı Sahibi Tüzel Kişiler Ve Görevli Tedarik Şirketlerinin Tarife Uygulamalarına İlişkin Usul ve Esasların Reaktif enerji tarifesi uygulamasının kapsamı başlıklı 13. Maddesi gereğince Mesken aboneleri, aydınlatma aboneleri, tek fazla beslenen aboneler, bağlantı gücü 9 (dokuz) kW’a (dâhil) kadar olan aboneler dışında, tüm tüketicilere reaktif enerji tarifesi uygulanır.

Ancak kullanıcıya ait kompanzasyon tesisinde arıza sonucu oluşan ihlalin yılda (takvim yılı) bir kez olması halinde reaktif enerji bedeli faturalamada dikkate alınmaz.

Kurulu gücü 50 kVA’nın altında olan müşteriler, çektikleri aktif enerji miktarının yüzde otuz üçünü aşan şekilde endüktif reaktif enerji tüketmeleri veya aktif enerji miktarının yüzde yirmisini aşan şekilde kapasitif reaktif enerji vermeleri halinde;

Kurulu gücü 50 kVA ve üstünde olanlar ise, çektikleri aktif enerji miktarının yüzde yirmisini aşan şekilde endüktif reaktif enerji tüketmeleri veya aktif enerji miktarının yüzde on beşini aşan şekilde sisteme kapasitif reaktif enerji vermeleri halinde,

Reaktif enerji tüketim bedeli ödemekle yükümlüdür.

Yapı ruhsatı ve yapı kullanma izin belgelerinde elektrik fenni mesulü olarak elektrik teknikeri belirtilmiştir. fenni mesulün elektrik mühendisi olması gerekmekte midir?

Elektrik ile İlgili Fen Adamlarının Yetki, Görev ve Sorumlulukları Hakkında Yönetmeliğin 4 üncü maddesi, 3194 sayılı İmar Kanunu (28’inci maddesinin ilgili fıkraları) ve 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanun uyarınca Denetime yönelik fenni mesuliyet sorumluluğu elektrik veya elektrik ve elektronik mühendislerine aittir.​

Güç değişikliği durumunda yeniden dağıtım bağlantı bedeli alınmakta mıdır?

Elektrik Piyasasında Dağıtım Bağlantı Bedelleri ile Uygulamaya İlişkin Usul ve Esaslar'ın 4 üncü maddesi gereğince bağlantısı yapılarak elektrik enerjisi verilmiş olan, mesken aboneleri dışında kalan kullanıcılara ait tesislerin bağlantı gücünün % 20’den (yüzde yirmi) daha fazla artması halinde, tadilat projesi çerçevesinde bu kullanıcılar için yeniden bağlantı varlıklarının tesis edilmesinin gerekli olması durumunda kullanıcıdan Güvence Bedeli ile bağlantı hattının Dağıtım Şirketimizce yapılması talep edilmesi durumunda hesaplanacak olan bağlantı bedeli talep edilir.

Özel trafo yaptırmak istiyorum, ne yapmalıyım?

İl Müdürlüklerinde bulunan İl Müşteri Hizmetleri Yöneticiliği’ne başvurularak “Enerji Müsaadesi’’ talebinde bulunulması gerekir. İl Müşteri Hizmetleri Yöneticiliği tarafından bağlantı şartlarını belirleyen Enerji Müsaadesi tanzim edilir. Yetkili bir Elektrik Mühendisi tarafından Enerji Müsaadesine uygun olarak “proje” düzenlenir.

Hazırlanan projenin İl Müşteri Hizmetleri Yöneticiliği tarafından onaylanması ile tesisin yapımına başlanır. Tesis yapımı bitiminde Fenni Mesul Mühendis, tesisin incelemesini yaptıktan sonra Genel İl Müdürlüklerinde bulunan İl Müşteri Hizmetleri Yöneticiliği ’ne “Geçici Kabul” talebinde bulunur. İl Müşteri Hizmetleri Yöneticiliği tarafından oluşturulan Kabul Heyeti; yapılan tesisin onaylı projesi ve Enerji Müsaadesine uygun olup olmadığını inceleyerek Geçici Kabulü yapar. Geçici Kabulün onaylanmasının ardından tesisin abonelik işlemleri ilgili İl Müdürlükleri’nde gerçekleştirilir.

Faturalarda yer alan trt payı ve yasal dayanağı nedir?

TRT Payı 3093 Sayılı Türkiye Radyo Televizyon Gelirleri Kanunu kapsamında alınmaktadır. Söz konusu kanunun 4 üncü maddesinin c bendinde “Nihai tüketiciye elektrik enerjisi satışı yapan lisans sahibi tüzel kişiler, iletim, dağıtım ve perakende satış hizmetlerine ilişkin bedeller hariç olmak üzere, elektrik enerjisi satış bedelinin (sanayi sicil belgesine sahip sanayi işletmelerine yapılan elektrik enerjisi satışı hariç) yüzde ikisi tutarındaki payı (Katma Değer Vergisi, diğer vergiler, fon ve paylar ile benzeri kesintiler hariç) faturalarında ayrıca gösterir ve bu kapsamdaki bedelleri Türkiye Radyo-Televizyon Kurumuna intikal ettirirler.” denilmektedir.

Şirketiniz tarafından düzenlenen elektrik faturalarında yer alan tarife bileşenleri, vergiler ve fonlar nelerdir?

Mevcut aboneliğimin olduğu yerde jeneratör kurulumu yapmak istiyorum ne yapmalıyım?

Elektrik Tesisleri Proje Yönetmeliği yeni kurulacak veya ruhsat almadan kurduğunuz mevcut çalışan jeneratör tesisleriniz için; daha önce onayı alınan OG veya AG Projeye göre, uygun jeneratör gücü tespit edilerek ve jeneratör bağlantıları sayaçtan sonra olacak şekilde hazırlanmış İmdat Jeneratör Projesi ile İl Müdürlüğünde bulunan İl Müşteri Hizmetleri Yöneticiliği ’ne başvurularak proje onayı alınması gerekmektedir. İmdat Jeneratör Projesi’nin uygun görülerek İl Müşteri Hizmetleri Yöneticiliği tarafından onaylanmasından sonra İl Müşteri Hizmetleri Yöneticiliği’ ne başvurularak İmdat Jeneratör Sisteminin Kabulü ’nün yaptırılması gerekmektedir

3 (trifaze) fazlı sistemle başvuru yapılması için zorunlu bir güç değeri var mıdır?

Elektrik İç Tesisleri Yönetmeliği'nin 22 nci maddesinin “Üç fazlı tesislerde nötr iletkeni bulunanlarda faz-nötr arasına, nötr iletkeni bulunmayanlarda iki faz arasına bağlanacak yükün değeri (projedeki talep gücü) en çok 5 kW olabilir. 5 kW'in üzerindeki beslemeler üç fazlı sistemle yapılır.

Bina yıkımı söz konusu olduğunda nasıl bir işlem yapmalıyım?

Sayacın takılı olduğu binanın yıkılacağı durumda,elektrik dağıtım şirketine sayacın sökülmesi için başvuru yapılmalıdır. Başvuru, Müşteri Hizmetleri Yöneticiliği ‘ne “binanın yıkılacağı ve enerji bağlantısının kesilerek gerekli işlemlerin tesis edilmesi” içerikli dilekçe ile yapılmalıdır.

Elektronik sayaçla mekanik sayaç arasındaki fark nedir?

Elektronik sayaç üç zamanlı ölçüm yapabilmektedir.

Üç zamanlı ölçüm aralıkları: 06.00-17.00 Gündüz/ 17.00-22.00 Puant/ 22.00-06.00 Gece zaman aralıklarında tüketim ölçümü yapılabilmektedir. Tüketimlerinizi, düşük tarife olan Gece’ye kaydırdığınız zaman ucuz tarifeden yararlanma şansınız bulunmaktadır. Fakat mekanik sayaçta bu opsiyon bulunmamaktadır.

Sayaçların değişim işlemlerinin yapılmasının sebebi nedir?

3516 sayılı Ölçü ve Ayar Kanunu ve bu kanuna dayalı ikincil mevzuat gereğince ilgili elektrik tüketimini ölçen sayaçların periyodik olarak 10 yılda bir kontrol edilip damga ayar işlemlerinin yapılması gerekmektedir. Bu nedenle 10 yıllık damga süresini dolduran sayaçlar damga ayar işlemleri için sökülerek yerine geçici olarak aynı özelliklere sahip sayaç takılmaktadır.

Bu sayaçlardan ayarlanması ve/veya tamiri mümkün olmayanlar ise yenisi ile değiştirilmektedir. Bunun yanında müşteri talepleri doğrultusunda sökülen mekanik sayacın yerine çok zamanlı tüketimi ölçme özelliği olan elektronik sayaç ile değişim işlemleri de yapılabilmektedir. Bu işlem için tüketicilerden herhangi bir bedel talep edilmemektedir.

Sayacımın değişimi halinde ücret öder miyim?

10 yıllık damga süresini dolduran sayaçların damga ayar işlemleri için sökülerek yerine yeni sayaç takılması durumunda ve arızalanan sayacın değiştirilmesi durumunda herhangi bir ücret ödenmemektedir.

Ancak, 30 Mayıs 2018 tarihinde yürürlüğe giren Elektrik Piyasası Tüketici Hizmetleri Yönetmeliği ’nin 51’inci maddesi kapsamında, tüketici talebi doğrultusunda kontrol işlemi yapılmak üzere sökülen sayacın doğru çalıştığının tespit edilmesi halinde talep sahibine sayaç kontrol bedeli uygulanır. Sayaç kontrol bedeli, işlem sonrasında ilk ödeme bildiriminde talep sahibine fatura edilmek üzere talep sahibinin tedarikçisine faturalanır.

2019 yılı için,;

Bu bedel direkt bağlı tek fazlı aktif veya üç fazlı aktif ve/veya reaktif sayaçlar için 22,10 TL,

akım trafolu ve/veya gerilim trafolu aktif ve/veya reaktif sayaçlar için 27,9 TL’dir.

Sayaç değiştirilmesi talebini işletmenize başkası aracılığı ile yapabilir miyim?

Sayacın hatalı tüketim değerleri gösterdiğinin tespiti halinde Elektrik Piyasası Tüketici Hizmetleri Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde değiştirilmesi gerekmektedir.

İlgili sayaç kullanıcısı müşteri değil ise söz konusu kullanıcının görevli tedarik şirketi ile görüşüp sözleşmesini yaparak aboneliği kendi üzerine alması gerekmektedir. Sayaç değişimi ancak abonelik sahibinin veya vekilinin başvuruda bulunması halinde yapılabilmektedir.

Elektronik sayaç kullanıyorum, saat 22:00 den sonra ucuz enerji mi kullanıyorum?

Elektronik sayaç kullanıcıları otomatik olarak puant tarifesine geçmemektedir. Bunun için tedarikçi firmanız ile görüşüp puant tarifesine geçme talebinizin olması gerekir.

Sayacım arızalandı. ne yapmalıyım?

Sayacınızın arızalı olması durumunda tedarikçinize veya Dağıtım Şirketine dilekçeyle birlikte müracaat edebildiğiniz gibi, ALO 186 VEDAŞ Çağrı Merkezi’ni arayarak veya www.vedas.com.tr adresinden Canlı Destek, 0538 655 28 28 numaralı WhatsApp hattından talepte bulunabilirsiniz.

Şirketimize tesisatınızın sayaç arızası/ölçme hassasiyeti şüphesi ile başvuruda bulunulduğunda Elektrik Piyasası Tüketici Hizmetleri Yönetmeliği Mad.51 yükümlülüklerince sayacın kontrolü sağlanır.

Elektrik sayacım mühürsüz/mührüm kırık ne yapmalıyım?

Mührünüzün kırık olması durumunda ALO 186 VEDAŞ Çağrı Merkezi’ni arayarak veya www.vedas.com.tr adresinden Canlı Destek, 0538 655 28 28 numaralı WhatsApp hattından talepte bulunabilirsiniz. Ayrıca dilekçe ile Müşteri Hizmetleri merkezlerimize başvurabilirsiniz.

Sayacım çalındı, nasıl bir işlem yapmalıyım?

Sayacın yerinde olmadığı, çalındığı durumda elektrik dağıtım şirketine başvuru yapılmalıdır. Başvuru İl Müşteri Hizmetleri Yöneticiliği ’ne yapılmalıdır.

Bu başvuru esnasında polis, Jandarma gibi resmi kurumlar tarafından sayacın yerinde olmadığına dair düzenlenen tutanakların sunulması gerekmektedir.

Sayacım arızalı ve bana geriye dönük eksik tüketim tahakkuk ettirilmiş. sebebi nedir?

Elektrik Piyasası Tüketici Hizmetleri Yönetmeliği 37. maddesinde belirtilen kriterlere göre sayacın, müşterinin kusuru dışında herhangi bir nedenle tüketim kaydetmediğinin veya doğru tüketim kaydetmediğinin tespit edilmesi halinde sayacın doğru veya hiç tüketim kaydetmediği dönem/süre için tahakkuk yapılmaktadır.

Sayacım neden uzun zamandır okunmuyor?

Kullanım yerinizde takılı olan sayaç aşağıdaki nedenlerle okunmamış olabilir;

1) İlgili aydaki okuma tarihinde sayacın bulunduğu alan kapalı olduğu için sayaca ulaşılamamış olabilir.

2) Sayacın bulunduğu alan iş sağlığı ve güvenliği açısından tehlike arz ettiği için sayaç okunamamış olabilir.

3) İlgili adreste sayaç bulunamamış olabilir.

Bu gibi durumlarda, 186 numaralı Çağrı Merkezi'nden destek alabilirsiniz.

Sayacım nerede bulunmalıdır?

Elektrik Piyasası Tüketici Hizmetleri Yönetmeliği’nin 50. maddesi uyarınca elektrik sayacı, güvenli ve kolayca okunabilecek şekilde tesis edilmelidir. Sayaçlar, müstakil konutlarda konut dışında, apartmanlarda ortak alanlarda, iş yerlerinde ise ilgili yerin niteliğine göre ortak alanda veya dışarıda olmalıdır. Bunun dışında dağıtım Şirketinin uygun görmesi ile bağlantı direkleri üzerinde de olabilir. Elektrik sayacınızın düzenli olarak okunmasını, faturalarınızın zamanında bırakılmasını sağlamak için elektrik sayacını yönetmelikte belirtilen şekilde tesis ettirmeniz gerekmektedir.

Elektrik sayacı tesisatında gerekli değişiklikler yapılmadığında ilgili tedarik şirketi, sözleşmenizi feshedebilir, elektriğiniz kesilebilir.

Sayaç yerimi değiştirmek / ulaşılabilir bir yere aldırmak istiyorum. ne yapmalıyım?

Bağlı olduğunuz İl Müdürlüğü veya İlçe Şefliği’ ne müracaat ederek ayrıntılı bilgi alabilirsiniz.

Sayacıma müdahale eden birini gördüm ne yapmalıyım?

Sayaca müdahale sadece VEDAŞ personelleri tarafından yapılabilir. Söz konusu kişiden kimlik beyan etmesini isteyiniz. Şüpheli bir durumla karşılaştığınızda ALO 186 Çağrı Merkezi aracılığı ile başvuruda bulunabilirsiniz.

Elektrik sayaçlarının bağlantı direkleri üzerine alınmasının yasal dayanağı var mıdır?

Dağıtım Sistemindeki Kayıpların Azaltılmasına Dair Tedbirler Yönetmeliği’nin Sayaç uygulamaları başlıklı 11. Maddesinin birinci fıkrasında “MADDE 11 - (1) Yüksek kayıplı şirketlerin dağıtım bölgeleri içinde yer alan ve önceki yıl gerçekleşmelerine göre teknik ve teknik olmayan kayıp oranı %30'un üzerinde olan il ve ilçelerde, ilgili dağıtım şirketi tarafından kayıp-kaçak ile mücadele dâhilinde elektrik sayaçlarının tesisi için mevzuatta tanımlanan yerden farklı bir yer belirlenebilir.” denilmektedir. Söz konusu mevzuat hükmü gereğince Kayıp Kaçak oranı %30 un üzerinde olan tüm ilçelerimizde elektrik sayaçları bağlantı direkleri üzerine alınmaktadır.

Bağlantı direkleri üzerindeki sayaçların okuması nasıl yapılmaktadır?

Bağlantı direği üzerine takılı olan sayaçlar uzaktan okuma ve açma/kesmeye uygun olan PLC sayaçlardır. Bu sayaçlardan her ay düzenli ve hatasız olarak Şirketimizce okuma yapılmakta ve tüketicilerimizin faturaları Tedarikçileri tarafından oluşturulmaktadır. Okumalarda hata olmamakla beraber faturaların oluşması ile birlikte tüketicilerimize fatura bilgileri SMS yolu ile iletilmektedir. Ayrıca faturalar şirketimiz personellerince dağıtılarak tüketicilerimize fatura son ödeme tarihinden en az on gün öncesinde tebliğ edilmekte veya sayaç mahalline bırakılmaktadır.

Sayaç değişimi sonrası yaşadığım sorunlarla ilgili ne yapmalıyım?

ALO 186 numaralı Çağrı Merkezimiz üzerinden talebinizi iletebilirsiniz.

Sayaç mühürlerine müdahale edilebilir mi?

Sayacınızın mühürlerine, yetkili elektrikçilerde dahil olmak üzere VEDAŞ görevlileri dışında birinin müdahale etmesi uygun değildir. Sayacınızın mühürsüz kalması her türlü müdahaleye açık kalması anlamına gelir.

Sayaç ölçümümde hata olduğunu düşünüyorum, ne yapmalıyım?

Sayacınızın ölçümünde hata olduğu durumda sayacın kontrol edilmesi için Müşteri Hizmetleri Merkezi'ne yazılı olarak başvuru yapılmalıdır. Başvuruda tesisat numarasının belirtilmesi önemlidir. Başvurunun ardından sayaç yeni bir sayaç ile değiştirilmekte, ölçü şikayetinde bulunulan sayaçlar Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı personeli nezdinde incelenerek tarafsız bir rapor oluşturulmaktadır. Çıkan raporda sayacın doğru tüketim kaydettiğinin tespiti halinde sayaç kontrol bedeli faturanıza yansıtılacaktır.

Sayaç bilgilerinin ya da bağlantılarının diğer sayaçlar ile karışması durumunda ne yapmalıyım?

Müşteri Hizmetleri Merkezi'ne yazılı olarak başvuru yapılmalı veya Alo 186 numaralı Çağrı Merkezimiz üzerinden talebinizi iletebilirsiniz.

Tüketim olduğu halde, limit altı fatura veya 0 tl fatura geldiği durumunda ne yapmalıyım?

Sayacınızda muhtemelen bir arıza bulunmaktadır. 186 numaralı Çağrı Merkezimiz üzerinden talebinizi iletebilirsiniz.

Sayacımda fiziksel hasar var, ne yapmalıyım?

Sayaçta gözle görülür fiziksel hasar (sayaç dönmüyor, camı kırık, ekranı bozuk, tarih ve saat bilgileri yanlış vs) olması durumunda talebinizi 186 numaralı Çağrı Merkezimize iletebilirsiniz.

Sayacım yandı ne yapmalıyım?

Alo 186 numaralı Çağrı Merkezimiz üzerinden talebinizi iletebilirsiniz.​

Sökülen sayacımı bana iade etmediler, sebebi nedir?

14.03.2013 tarihli Elektrik Piyasası Kanunu gereği tüm sayaçlar işletme ve bakım giderleri dağıtım şirketi tarafından yerine getirilmek üzere devralınmıştır. Sayacınızın tüm mülkiyeti VEDAŞ’a aittir.

Elektriğimin kesilmesi ve aboneliğimin sonlandırılması için tedarikçime tahliye talebinde bulundum. talebim ne zaman sonuçlanır?

Başvurunuz alındıktan ve görevli tedarik şirketi tarafından dağıtım şirketine iletildikten sonra elektriğinizin ne zaman kesileceği Elektrik Piyasası Tüketici Hizmetleri Yönetmeliği’nin 17. Maddesinde düzenlenmiştir. Perakende Satış sözleşmesi tahliye nedeniyle sonlandırılması halinde tedarikçi şirket, dağıtım şirketine bilgilendirir. Dağıtım şirketi imar ve yerleşim alanında bildirimi izleyen en geç bir gün içerisinde, imar ve yerleşim alanı dışında bildirimi izleyen en geç 2 gün içerisinde son endeks değerlerini alarak kullanım yerinin elektriğini keser.

Elektriğim neden kesildi?

Perakende satış sözleşmesinin sona ermesi, kaçak veya usulsüz elektrik enerjisi tüketildiğinin tespit edilmesi, Elektrik Piyasası Tüketici Hizmetleri Yönetmeliği’nin Zamanında Ödenmeyen Borçlar başlıklı 35. Maddesi gereği fatura borcunun zamanında ödenmemesinden dolayı veya şebeke sisteminden kaynaklanan bir arızadan dolayı enerjiniz kesilebilir.

Bölgemdeki planlı elektrik kesintisini nereden öğrenebilirim?

ALO 186 Çağrı Merkezimizi arayarak, VEDAŞ Web Sitesinde yer alan Planlı Kesintiler menüsünden veya tarafınıza iletilen SMS üzerinden elektrik kesintisinin sebebini öğrenebilirsiniz.

Elektriğim kesildiğinde nereye bilgi vermeliyim?

ALO 186 Çağrı Merkezimizi arayarak, www.vedas.com.tr adresinden Canlı Destek aracılığıyla arıza kaydı bırakarak, VEDAŞ 0538 655 28 28 numaralı WhatsApp Hattı üzerinden arıza kaydınızı tarafımıza ulaştırabilirsiniz.

Elektrik tüketim borcum sebebiyle elektriğim kesildi, borcumu ödedim, elektriğim ne zaman açılır?

Görevli tedarik şirketine ve eğer varsa dağıtım şirketine karşı tüm yükümlülüklerinizi yerine getirmeniz durumunda elektriğinizin ne zaman açılacağı Elektrik Piyasası Tüketici Hizmetleri Yönetmeliği ’nin 49. Maddesi'nde düzenlenmiştir. Bu maddeye göre;

• İmar yerleşim alanında 24 saat içerisinde,

• İmar yerleşim alanı dışında 48 saat içerisinde elektriğiniz açılır.

Kesme-açma bedeli nedir?

Kesme-Açma bedelleri Elektrik Piyasası Tüketici Hizmetleri Yönetmeliği’nin 49 'uncu maddesinde belirtildiği üzere; Elektrik enerjisinin bağlanması için tüketici tarafından ödenecek kesme-bağlama bedeli, kesme-bağlamanın dağıtım şirketi tarafından tedarik şirketine bildirimini takip eden bir sonraki döneme ait ödeme bildirimine yansıtılır.

Kesme ihbarnamesi bırakıldıktan ne kadar süre sonra elektrik kesilir?

Tüketicinin öngörülen ödemelerini, ikinci bildirimde belirtilen süre içerisinde de yapmaması halinde, görevli tedarik şirketinin bildirimi üzerine, bildirim tarihinden itibaren en geç 5 iş günü içerisinde dağıtım şirketi tarafından kesme bildirimi düzenlenmek suretiyle kullanım yerinin elektriği kesilir ve kesme bildiriminin bir örneği kullanım yerine bırakılır. Tüketicinin kullanım yeri adresine gönderilen fatura veya bildirim tüketiciye tebliğ edilmiş sayılır.

Elektrik tüketim borcum sebebiyle elektriğim kesildi, yükümlülüklerimi yerine getirmeden elektriği açar/açtırırsam ne olur?

Görevli tedarik şirketine olan veya Dağıtım Şirketine borcunuz nedeniyle kesilen enerjiyi, yükümlülüklerinizi yerine getirmeden elektriğinizi açmanız/açtırmanız durumunda Elektrik Piyasası Tüketici Hizmetleri Yönetmeliği uyarınca kaçak elektrik kullanımına ilişkin yasal süreç başlatılacaktır. Kaçak elektrik kullanımı suçtur. Elektrik Piyasası Tüketici Hizmetleri Yönetmeliği ’nin detayına buradan​ ulaşabilirsiniz.

Sokak aydınlatmaları yanmıyor, ne yapabilirim?

Aydınlatma arıza ihbarınızı ALO 186 numaralı Çağrı Merkezimizden, www.vedas.com.tr adresinden Canlı Destek aracılığıyla veya VEDAŞ 0538 655 28 28 numaralı WhatsApp Hattı ile bize iletebilirsiniz.

Dağıtım şirketinin aydınlatmakla yükümlü olduğu alanlar nelerdir?

Genel Aydınlatma Yönetmeliği gereği; Dağıtım şirketi; bölgesindeki yerleşim yerlerinde bulunan otoyollar ve özelleştirilmiş erişme kontrollü karayolları hariç, kamunun genel kullanımına yönelik bulvar, cadde, sokak, alt-üst geçit, köprü, meydan, kavşak, yürüyüş yolu ve yaya geçidi aydınlatmasından ve bunlara ait gerekli aydınlatma ve ölçüm sistemlerinin tesis edilmesi ve işletilmesinden sorumludur. Bu sorumluluk, imar planlarında bulvar, cadde veya çıkmaz sokaklar dahil sokak olarak belirlenen meskun yerlerin tamamını kapsar.

Özel patika yollarına, duvarla çevrili site içlerine, özel mülklere ait alanlara Genel Aydınlatma Yönetmeliği gereği aydınlatma tesisi yapılamamaktadır.

Sürekli voltaj sorunu yaşıyorum, ne yapmalıyım?

ALO 186 numaralı Çağrı Merkezimizden, www.vedas.com.tr adresinden Canlı Destek aracılığıyla veya VEDAŞ 0538 655 28 28 numaralı WhatsApp Hattı ile bize iletebilirsiniz.

Faturamı ödediğim halde elektriğim kesilmiş?

Söz konusu durumda öncelikle faturanın tedarikçi firma tarafından yetkilendirilmiş noktalardan ödendiğini veya otomatik ödeme talimatınızın geçerli olup olmadığını kontrol edin. Son ödeme tarihinden önce ödenmiş bir faturaya istinaden elektriğiniz kesilmez. Yetkili olmayan noktalardan yapılacak ödemeler mağduriyet yaşamanıza sebep olabilir.

Faturam çok yüksek geliyor, ne yapmalıyım?

Faturanız ile ilgili konularda, hizmet almış olduğunuz tedarik şirketi ile irtibata geçmeniz gerekmektedir. Hizmet almış olduğunuz tedarik şirketinin iletişim bilgilerine faturanızın üzerinden veya ilgili şirketin internet sitesi üzerinden ulaşabilirsiniz.

Borcumdan dolayı elektriğimi kesmeye gelen personeller faturamı elden tahsil edebileceğini belirtiyor, ne yapmalıyım?

Tedarikçi firmanız tarafından aksi belirtilmediği sürece elden tahsilat uygulaması bulunmamaktadır. Konu hakkında bağlı bulunduğunuz tedarikçi firmanın çağrı merkezine başvuru yapabilir veya ALO 186 Çağrı Merkezinden bilgi alabilirsiniz.

Kaçak elektrik kullanımı nedir?

Elektrik Piyasası Tüketici Hizmetleri Yönetmeliği'nin 42’inci Maddesi'ne göre;

(1) Gerçek veya tüzel kişinin kullanım yerine ilişkin olarak;

a) Perakende satış sözleşmesi veya ikili anlaşma olmaksızın dağıtım sistemine müdahale ederek elektrik enerjisi tüketmesi,

b) Perakende satış sözleşmesi veya ikili anlaşması mevcutken ayrı bir hat çekmek suretiyle dağıtım sistemine müdahale ederek sayaçtan geçirilmeksizin elektrik enerjisi tüketmesi,

c) Perakende satış sözleşmesi veya ikili anlaşması mevcutken sayaçlara veya ölçü sistemine müdahale ederek, tüketimin doğru tespit edilmesini engellemek suretiyle, eksik veya hatalı ölçüm yapılması veya hiç ölçülmeden veya yasal şekilde tesis edilmemiş sayaçtan geçirilerek, mevzuata aykırı bir şekilde elektrik enerjisi tüketmesi,

ç) Dağıtım lisansı sahibi tüzel kişinin ilgili mevzuata uygun olarak kestiği elektrik enerjisini, mücbir sebep halleri dışında açması,

kaçak elektrik enerjisi tüketimi olarak kabul edilir.

Usulsüz elektrik enerjisi tüketimi hangi durumları kapsar?

Elektrik Piyasası Tüketici Hizmetleri Yönetmeliği’nin 48. Maddesi gereği Tüketicinin;

a) İlgili tüzel kişilere yapılmış başvuru olmaksızın, bulunduğu tüketici grubunun kapsamı dışında elektrik enerjisi tüketmesi,

b) Kendi adına perakende satış sözleşmesi veya ikili anlaşması olmadan daha önceki tüketici adına düzenlenen ödeme bildirimlerini ödemek suretiyle elektrik enerjisi tüketmesi,

c) 6 ncı maddenin altıncı fıkrası hükmü dışında, ölçme noktasından sonraki kendi elektrik tesisatından üçüncü şahıslara elektrik enerjisi vermesi,

ç) Güç trafosunu değiştirdiği halde ilgili tüzel kişilere durumu yazılı olarak 15 gün içerisinde bildirmemesi,

d) Mesken tüketici grubunda yer alan tüketiciler hariç, kendisine ait tesis veya tesislerdeki bağlantı gücünün yüzde yirmiden daha fazla artması halinde, ilgili mevzuat çerçevesinde ilgili lisans sahibi tüzel kişiye başvurmaması veya başvurmuş olmasına rağmen ilgili mevzuat kapsamındaki yükümlülüklerini yerine getirmemesi,

hallerinde, usulsüz elektrik enerjisi tüketmiş sayılır.

Kaçak elektrik kullanmanın cezası nedir?

Kaçak elektrik kullanımının tespit edilmesi halinde öncelikle Dağıtım Şirketi tarafından Elektrik Piyasası Tüketici Hizmetler Yönetmeliği gereğince elektriğiniz kesilir ve kaçak tahakkuku yapılır.

Ayrıca, kaçak elektrik kullanan kişi hakkında Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunulur ve Türk Ceza Kanununun 163.madde 3.fıkrası gereğince 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası ile hükmolunabilir.

Kaçak kullanım sebebiyle bildirim geldi. ceza adı altında bir bedel alınmış, sebebi nedir, yasal mıdır?

Elektrik Piyasası Tüketici Hizmetleri Yönetmeliği’nin 46. Maddesine istinaden işlem yapılmaktadır.

(1) Tüm kaçak kullanımlara ilişkin hesaplamalar Kurul onaylı tarife tablolarındaki ilgili tüketicinin tüketici grubuna ilişkin tek terimli, tek zamanlı aktif enerji ve dağıtım tarifesi üzerinden yapılır. Yapılan hesaplamalarda reaktif enerjiye ve trafo kayıplarına ilişkin bedeller dikkate alınmaz.

(2) Kaçak elektrik enerjisi tükettiği tespit edilen tüketicinin, 44 üncü madde çerçevesinde hesaplanan tüketimi, dahil olduğu tüketici grubuna kaçak elektrik enerjisi tükettiği dönemde uygulanmakta olan ve birinci fıkrada kapsamı belirtilen tarifenin 1,5 katı ile çarpılarak, kaçak enerji tüketim bedeli hesaplanır ve bu bedel fatura edilir.

(3) Tüketicinin aynı veya başka bir kullanım yerinde mükerrer kaçak elektrik enerjisi tükettiğinin tespiti edilmesi durumunda, kaçak elektrik enerjisi tüketiminin tespit edildiği tarihte yürürlükte olan ve birinci fıkrada kapsamı belirtilen tarifenin 2 katı göz önüne alınarak hesaplama yapılır.

(4) Perakende satış sözleşmesi veya ikili anlaşması olmayanlara ilişkin kaçak elektrik enerjisi tüketimindeki hesaplamalar, ticarethane tüketici grubuna uygulanan birinci fıkrada kapsamı belirtilen tarife üzerinden yapılır.

Usulsüz ve kaçak elektrik borçlarımı nerelerden ödeyebilirim?

Anlaşmalı olduğumuz Faturamatik veznelerinden, Bölge/İl Müdürlüklerimizden ve Şirketimiz hesap numaralarına Banka Havale/EFT yolu ile borç ödemeleri gerçekleştirilmektedir.

Tarafıma düzenlenmiş kaçak kullanım bedellerini ödememem durumunda ne olur?

Oluşan kaçak elektrik faturasına istinaden Elektrik Piyasası Tüketici Hizmetleri Yönetmeliği’nin ilgili maddeleri gereği borcun bulunduğu tesisatın elektriği kesilerek varsa taksitlendirme işlemleri iptal edilir. Borçlu kişi veya tüzel kişilik adına yasal yaptırımlar (İlgili yasalar gereği ceza şikayetleri, icra takibi ile haciz işlemleri, vs.)uygulanır.

Kaçak elektrik kullanımı şikâyetlerini nereye bildiririm, ne zaman sonuçlandırılır?

ALO 186 numaralı Çağrı Merkezimizden, www.vedas.com.tr adresinden Canlı Destek aracılığıyla veya VEDAŞ 0538 655 28 28 numaralı WhatsApp Hattı ile bize iletebilirsiniz.

Yapılan ihbarlarda ihbarı verenlerle ilgili hiçbir bilgi üçüncü şahıslarla paylaşılmamaktadır. İhbar kaynağı tarafımızca hassasiyetle gizlenmektedir. Kaçak ihbarlarınız konusunda uzman ekiplerimiz tarafından on beş gün içerisinde kontrol edilerek sonuçlandırılır.

Kaçak elektrik borcundan dolayı vedaş tarafından kesilen elektriği tekrar bağlatmam halinde hakkımda hangi işlemler yapılır?

Kaçak elektrik borcundan dolayı VEDAŞ tarafından kesilen elektriği, borçlunun yasal olmayan yollar ile tekrar bağlatması halinde tekrardan kaçak elektrik kullanımı söz konusu olup elektrik dağıtım şirketi tarafından durumun tespiti yapılarak ilgililer hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunulur ve yasal işlemler başlatılır.

Elektrikli cihazım elektrik kesintisi ve/veya sayaç kaynaklı hasarlardan dolayı arızalandı. ne yapmalıyım? dağıtım şirketinin yapacağı işlemler nelerdir?

Kullanıcının kendi hatasından kaynaklanmaması kaydıyla teçhizatında ortaya çıkan ve dağıtım şebekesinden kaynaklanan hasara ilişkin zararın tazmini için dağıtım şirketine zararın ortaya çıktığı tarihten itibaren 10 (on) iş günü içerisinde kullanıcı tarafından talepte bulunulabilir.

Bu işlemin yapılabilmesi için zarar tazminini talep edecek kullanıcı ile sayaç sahibinin bilgisinin eşleşmesi gerekmektedir.

Zararın tazmin edilebilmesi için hasarın niteliği, kullanıcı tesisinin durumu, dağıtım şebekesinde meydana gelen kesinti, arıza, dalgalanma gibi hususlarda, dağıtım şirketi tarafından yapılacak/yaptırılacak inceleme ve değerlendirme neticesinde söz konusu hasarın dağıtım şebekesinden kaynaklandığının tespit edilmesi gereklidir.

Dağıtım şirketi, zararın tazminine ilişkin başvurunun yapıldığı tarihten itibaren 10 (on) iş günü içerisinde; inceleme ve değerlendirme neticesinde başvurunun haklı bulunup bulunmadığını, haklı bulunmuş ise zararın tazmin edilmesine ilişkin olarak yapılacak işlemleri kullanıcıya bildirir.

Başvurunun haklı bulunmadığı durumlarda kullanıcıya yapılan bildirimde dayanakları ile birlikte gerekçelere yer verilir. Dağıtım şirketi teçhizatın tamir işini üstlenebilir ya da teçhizatın tamir masraflarını üstlenerek kullanıcı tarafından tamir ettirilmesini tercih edebilir.

Dağıtım şirketi, tamiratı kullanıcıya bırakması durumunda kullanıcıyı anlaşacağı servise/servislere yönlendirebilir. Dağıtım şirketi, kullanıcının tamiri yapılan teçhizatta bulunan garanti haklarını koruyacak şekilde hareket etmekle yükümlüdür. Dağıtım şirketi tarafından yapılacak tamirat, duruma göre teçhizat yerinde iken veya başka bir yere götürülerek, kullanıcının başvurusunun haklı bulunmasından itibaren en geç 10 (on)iş günü içerisinde gerçekleştirilir.

Tamir masrafının karşılanmasının tercih edilmiş olması halinde, kullanıcı tarafından tamir masrafına ilişkin faturanın ibrazından itibaren 3 (üç) iş günü içerisinde, kullanıcının istediği şekilde (banka/PTT aracılığıyla) ilgili tutar ödenir.

Hasar gören teçhizatın tamir edilememesi halinde yapılacak işlemler nelerdir?

Hasar gören teçhizatın tamir edilememesi durumunda dağıtım şirketi tarafından tespit edilecek/ettirilecek rayiç bedel veya dağıtım şirketinin uygun görmesi halinde kullanıcının talep ettiği bedel kullanıcıya ödenir.

Borcumu yapılandırmak istiyorum mümkün müdür?

Şirketimiz tarafından belirlenen kurallar çerçevesinde gerekli görüldüğü hallerde borcun yapılandırılması işlemi yapılabilmektedir. Müşteri Hizmetleri Merkezlerine başvurulmalıdır.

Kredi kartı ile borcumu yapılandırabilir miyim?

Şirketimizin anlaşmalı olduğu bankaların kredi kartları ile taksitli borç ödemesi yapılabilmektedir.

Planlı kesinti ne demektir? neden yapılır?

Arıza halleri dışında, elektrik dağıtım şebekemizde önceden yapılması planlanan yatırım, bakım-onarım çalışmaları, yeni abonelik bağlantıları aşamalarında enerjinin kesilmesi gereken durumlarda, önceden kamuoyunun bilgilendirilmesi gereken kesintilerdir. Planlı kesintiler müşterilerimize daha sağlıklı ve kesintisiz bir enerji temini için elektrik şebekemizin iyileştirilmesi ve yenilenmesi amacı ile yapılmakta olup bu çalışmalar ile arızaların sayısının azaltılması ve arıza kesinti sürelerinin uzamasının önüne geçilmesi hedeflenmektedir.

Planlı elektrik kesintilerinden nasıl haberdar olabiliriz?

Planlı Elektrik Kesinti listesine, www.vedas.com.tr web sitesinde Ana Sayfada Planlı Kesintiler butonundan, ALO 186 numaralı Çağrı Merkezimizden, www.vedas.com.tr adresinden Canlı Destek aracılığıyla veya VEDAŞ 0538 655 28 28 numaralı WhatsApp Hattı ile ulaşabilirsiniz.

Arıza servisleri 24 saat hizmet veriyor mu?

Evet

Kullanıcı olarak elektrik tesisimin hangi özelliklerde olması gerekmektedir?

Resmi Gazetede Yayımlanan Elektrik İç Tesisleri Yönetmeliğinde belirtilen tüm şartların sağlanması gerekmektedir.

Madde-18’de çok basit tarım binaları, barakalar, basit köy evleri hariç, yapı bağlantı kutusuna (ana buat veya kofre) yangın koruma, sayaç kolon devrelerine ise hayat koruma eşikli, düzeneği ile birlikte termik manyetik şalter veya otomatik sigorta (ayrı ayrı veya birlikte) konulmalı ve tüm koruma düzenleri arasında seçicilik sağlanmalıdır.

Alo 186 çağrı merkezine yapılan aramalar ücretli midir?

Alo 186 Çağrı Merkezimize cep telefonlarından ve sabit hatlardan yaptığınız aramalar üzerinden Vangölü Elektrik Dağıtım A.Ş. tarafından herhangi bir ücret alınmamaktadır. Ancak abonesi olduğunuz GSM operatörü ya da telekomünikasyon şirketi tarafından yapılan tahsilatlardan, hizmet aldığınız GSM operatörü ya da telekomünikasyon şirketi sorumludur.​

Vedaş Solution Center
0 (850) 211 0 186
Whatsapp