YÖNETIM SISTEMI BELGELERI VE POLITIKALARI

Kalite politikası

 • Tüketicilerimize kesintisiz ve kaliteli enerji hizmetinin sunulması için güncel mevzuatları ve yeni teknolojileri izleriz.
 • İnsan kaynağını en etkin şekilde değerlendirmek için mesleki ve kişisel gelişim fırsatlarını tüm çalışanlarımıza sunarız.
 • Yürüttüğümüz faaliyetlerimizde Enerji Piyasası Kanunu, İkincil Mevzuat ve diğer tüm yasa, yönetmelik ve standartlara uyarız.
 • Sürdürülebilir ve bütünleşik sistem anlayışı ile uygulanabilir ve ölçülebilir hedeflerinin belirlenmesi, duyurulması ve personelin katılım ile hedeflerle uyum içinde çalışılmasını sağlarız.
 • Uygulanabilir süreçlerimizi sürekli iyileştirilerek, kurumsal performansın en üst seviyeye çıkarıldığı bir Kalite Yönetim Sisteminin kurulmasını ve sürdürülmesini sağlarız.
iso-9001-2015-vedas
Click to download.(103 Kb)

Çevre politikası

 • Lisans Bölgemizde; çevreyi korumak için mevcut çevre mevzuatlarına uygun çalışılmasını, çevre etkilerinin kontrol altında tutulmasını, bu etkileri azaltılarak çevresel performansımızın sürekli iyileştirilmesini sağlarız.
 • Yeterli kaynak sağlayarak hizmetlerimizde uygun teknoloji seçimi ve kullanımı sonucunda enerji tasarrufunu sağlar, doğal kaynakların israfını önler, atıkları azaltır ve geri dönüşüm yoluyla ülke ekonomisine kazandırırız.
 • Çevresel etkileri en aza indirmek suretiyle doğanın ve çevrenin korunmasını sağlarız.
 • Çevre boyutları ile ilgili bilincin tüm çalışanlarımız tarafından benimsenmesini sağlayarak gelecek kuşaklara yaşanabilir temiz bir çevre bırakılmasını hedefleriz.
 • Hızla gelişen teknoloji ve buna paralel olarak değişen çevresel yaklaşımlar doğrultusunda çevre ve insan sağlığının korunması için hizmetlerimizi yerine getirirken tüm çalışanlarımızın çevre bilincini geliştirecek bir çevre yönetim sistemi oluşturmasını ve uygulanmasını sağlarız.
iso-14001-2015-vedas
Click to download.(102 Kb)

Iş sağlığı ve güvenliği politikası

 • Lisans Bölgemizde yapılan tüm ofis ve saha çalışmalarında, VEDAŞ ve yüklenici personelinin İSG mevzuatları ve şirket prosedürlerine uygun çalışmalarını yürütmesini sağlarız.
 • İş Sağlığı ve Güvenliği risklerinin nitelik ve boyutunu göz önünde bulundurarak, personelin bilinçli çalışması ve işin riskine uygun iş ekipmanını kullanmasını uygulatırız.
 • Yönetimin sıfır iş kazası hedefinin tüm personel tarafından benimsenmesini sağlarız.
 • İş kazalarının ve meslek hastalıklarının minimuma indirilmesi, İSG performansının iyileştirilmesi ve personelin İSG farkındalığının olması için çalışmalar yaptırırız.
 • Çalışanlarımızın İSG bilincinin olması için tüm işe alımlarda ve çalışma dönemi boyunca İSG eğitimlerinin verilmesini ve eğitimlerin güncel tutulmasını sağlarız.
 • İş Sağlığı ve Güvenliği çalışmalarının periyodik olarak gözden geçirilmesini, tanımlı olan risklerin takip edilmesini ve ramak kala olaylarının değerlendirilerek olabilecek iş kazaları ve meslek hastalıklarının önüne geçilmesini sağlayacak bir İSG yönetim sistemi oluşturulmasını ve uygulanmasını sağlarız.
iso-45001-vedas
Click to download.(97 Kb)

Müşteri memnuniyeti politikası

 • VEDAŞ’ ta “Müşteri Odaklılık” anlayışıyla müşteri taleplerini açık, şeffaf, hızlı, güven verici ve müşteri odaklı çözülmesini sağlarız.
 • Müşteri memnuniyetini kalıcı kılmak için müşteri şartlarının karşılanıp karşılanmadığını, çalışanların katılımcılığını, paylaşımcılığını, yaratıcılığını destekleyerek kendilerini ifade edebilecekleri ve sürekli kendilerini geliştirebilecekleri ortamlar sağlayarak “Müşterinin Memnuniyetini” en üst seviyede tutulmasını sağlarız.
 • Müşteri talep ve şikâyetlerini ele alma sürecinde; politika ve hedefler oluşturulurken mevzuata dayalı şartları (Enerji Piyasası Denetleme Kurulu, Enerji Bakanlığı vb.), personelimizi ve müşteri beklentilerini dikkate alarak sürekli iyileştiririz.
 • Çalışanların katılımcılığını, paylaşımcılığını, yaratıcılığını destekleyerek, kendilerini ifade edebilecekleri ve sürekli kendilerini geliştirebilecekleri ortamlar sağlarız.
 • VEDAŞ’ ın müşteri istekleri ve şikayet yönetim süreci ve kullanılan sistemleri, gelişime açık alanların tespit edilmesi ve verimliliğin arttırılmasını sağlayacak bir Müşteri Memnuniyeti yönetim sistemi oluşturulmasını ve uygulanmasını sağlarız.
iso-10002-2014-vedas
Click to download.(102 Kb)

Bilgi güvenliği yönetim politikası

Vangölü Elektrik Dağıtım A.Ş. (VEDAŞ) çatısı altında Bilgi Güvenliği Yönetim Sisteminin hedefi; iş sürekliliğini sağlamak, güvenlikle ilgili olarak meydana gelen güvenlik ihlallerinin etkilerinin önlenmesi ve en aza indirilmesiyle, iş kayıplarını mümkün olan en düşük seviyeye çekmektir.

ISO 27001:2013 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi (BGYS) ve ISO 27019:2017 Enerji Altyapıları - Bilgi Güvenliği Standardı kontrol maddeleri gerekliliklerine uygun olarak, risk bazlı düşünme yaklaşımı ile gerçekleştirdiğimiz ve sürekli iyileştirdiğimiz süreçlerimiz sayesinde, sunduğumuz hizmetlerin ilgili taraflarımızın ihtiyaç ve beklentilerini karşılanmasını, böylelikle ilgili taraflarımızın bilgilerinin gerekli şekilde korunmasını güvence altına almaktayız.

Üst yönetim tarafından onaylanmış olan Bilgi Güvenliği Politikasının amacı;

• İçeriden veya dışarıdan, bilerek ya da bilmeyerek meydana gelebilecek tehditlere karşı kuruluşun bilgi varlıklarını korumak,
• Bilginin gizliliğini ve bütünlüğünü bozmaya çalışacak yetkisiz kişilerin erişimine karşı korumak,
• Bilgiye erişilebilirliği iş süreçleriyle gerektiği şekilde sağlamak,
• Yasal mevzuat gereksinimlerini karşılamak,
• İş süreklilik planları hazırlamak, sürdürmek ve test etmek,
• Bilgi güvenliği eğitimlerini tüm personele verdirerek bilinçlendirmeyi sağlamak,
• Bilgi güvenliğindeki gerçekte var olan veya şüphe uyandıran tüm açıkları, BGYS Temsilcisine rapor etmek ve BGYS Temsilcisi tarafından soruşturulmasını sağlamak,
• Bilgiye erişilebilirlik ve bilgi sistemleri için iş gereksinimlerini karşılamak,
• Bilgi güvenliği yönetim sistemimizin amaçlanan sonuçları yerine getirme başarısını periyodik olarak gözden geçirmek, gerekli iyileştirmelerin zamanında hayata geçirilmesini güvence altına almaktır.
Kurum bünyesindeki BGYS kapsamında yayımlanan dokümanlar, Bilgi Güvenliği Politikasını destekler. BGYS Temsilcisi politikanın sürdürülmesinden ve politikanın gerçekleştirilmesi konusunda tavsiyelerde bulunmaktan ve yol göstermekten doğrudan sorumludur.

BGYS Temsilcisi, yönetim sistemlerimize bütünsel yaklaşımımız gereği tüm personelimizin ve iş ortaklarımızın yönetim sistemlerimize katılımını ve uyumunu sağlamak için bilinçlendirici ve yönlendirici faaliyetleri planlar.

Tüm bölüm yöneticileri ve BGYS ekibi iş ortakları kendi iş sahalarına giren bölümlerde politikanın gerçekleştirilmesinden ve personeline bağlılıktan doğrudan sorumludurlar. Politikaya sıkı sıkıya sadık kalmak her personelin sorumluluğudur.

Tüm tarafların bilgi güvenliği ile ilgili gereksinimleri tanımlanmış ve bu gereksinimler ilgili mevzuat, BGYS politikaları, prosedürleri dahilinde belirtilmiş olup istenildiği ve/veya gerekli görüldüğü takdirde paylaşılacaktır.

vedas-27001
Click to download.(1 Mb)
vedas-27019
Click to download.(531 Kb)
Vedaş Solution Center
0 (850) 211 0 186
Whatsapp